Facebook

Laboratorijska oprema

AAS Inkubatori Mufolne peći Senzori
Autoklavi Inkubatori tresilice Nastavci za pipete Sigurnosni ormari
Automatske pipete Ion selektivne elektrode NIR Sigurnosni zaštitni kabineti
aw metri Izolatori Niskin i Van Dorn crpci Sitemi za uzorkovanje
Biokemijski analizatori Kalorimetri Oksimetri Sitna laboratorijska oprema
Bio-sigurnosni ormari Kjeldahl sistemi Osvježivači za autoklave Sitni laboratorijski pribor
BPK Klima komore Paralelni uparivači Soxhlet
Brojači kolonija Kolone PCR Spektrofluorimetri
Brojači veličina čestica Komore za citostatike PCR radne stanice Spektrofotometri
Centrifugalni vakuum koncentratori Konduktometri Peći za kaljenje Spray Dryer
Centrifuge Koreri Peći za keramiku i biokeramiku Staklarske peći
CO2 inkubatori KPK Peći za ljevaonice Stakleni kapilarni viskozimetri
Čisti prostori Kriostati Peći za taljenje Sterilizatori
Čitači mikrotitar ploča Kulometrijski tittratori Peći za umjetnost i obrt Sterilne vrećice za mikrobiologiju
Data loggeri Laboratorijska sita Peći za žarenje Suhi grijači za tikvice
Destilatori Laboratorijske overhead mješalice Perači mikrotitar ploča Sušionici
Digestori

Laboratorijske peći

Perilice laboratorijskog posuđa Šaržne mješalice
Dispenzeri Laboratorijske tresilice Peristaltičke pumpe TAN titratori
Dubinske planktonske pumpe Laboratorijske tresilice sa sitima pH metri Temperaturne komore
Dumas analizatori Laboratorijski filteri Pipetori Temperaturni loggeri
Eksikatori Laboratorijski namještaj Pješčane kupelji

Termometri

Ekstraktori

Laboratorijski pribor

Plameni fotometri Termostati
Elektrode Laboratorijski reaktori Plamenici Testne komore
Elektroforeza Laboratorijsko staklo Planktonske mreže Titratori
Evaporatori Laminari Polarimetri Trake za grijanje destilacijskih kolona
"Flash" kromatografija Ledomati Protočna hladila Tresilice
Fotometri Liofilizatori Pumpe za razlijevanje podloga Turbidimetri
Gravimetrijski dilutori Magnetske mješalice Reaktori Ultrazvučne kupelji

Grijaće kupelji

Mikroskopi Refraktometri Uljne kupelji
Grijaće ploče Mikro-kapsulatori Roleri Uređaji za automatsko spiralno nanošenje
Hibridizacijske peći Mikrouzorkivači profila sedimenta Rotavapori Uređaji za pripremu vode
Hladnjaci Mikseri Sediment trapovi UV lampe
Homogenizatori Mlinovi Sekvencijalni analizatori Uzorkivači sedimenta
Industrijski evaporatori Mućkalice   Vage